گروه زیست شناسی منطقه 9
اخبار -سوال- بخشنامه -مسابقه 
قالب وبلاگ

به نام خدا

سوالات مفهومی درس زیست شناسی سال چهارم رشته علوم تجربی

سوالات

فصّل اوّل : 1

1 – بعضی عقیده دارند که برای رشد هاگ های جهش یافته ی نور و سپوراکرسا می توان به محیط کشت حداقل یتامین ( ویتامین B1 ) افزود با طرح آزمایش این فریشه را باطل اعلام کنید .

2 – پیش بینی کنید سرنوشت هاگ های جهش یافته ی نور و سپورا کراسا گروه دوم ( اوّل یا سوم را نیز می توان نوشت ) با افزودن ریبوفلاوین (  ویتامین B2 ) به چه صورتی خواهد بود ؟

3 – فرض کنید رمزی به روی DNA در تریکلودینا به صورت TAC باشد و RNA پلی مر از II قادر به رونویسی از آن نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

4 – در قورباغه افریقایی آنزیم RNA پلی مر از III از کدامیک از رمزهای ONA ( TGA – TCA – TAT) رونویسی نمی کند ؟ چرا ؟

5 – اگر در آرابیدویسپس RNA پلی م از III توانایی رونویسی از رمز ATG را نداشته باشد چه اشکالی در این گیاه رخ می دهد ؟

6 – اگر فردی فرضی ژنوتیش Aabb باشد و الکاپتونیوریا داشته باشد چه ژنی می تواند عامل سقز آنزیم تجزیه کننده ی همو جنتسیک اسید باشد ؟ چرا ؟

فصل دوم : 2

1 – اللی کنترل کننده دیستروفی عضلانی دوشن توسط کدام والد به فرزند پسر منتقل می شود ؟ چرا ؟

2 – تجزیه و تحلیل کنید : در باکتری پلازمیدا حداکثر 2 تا مولکول DNA وجود ندارد .

3 – برای مطلب زیر یک دلیل علمی بیاورید .

اولین جاندارای که ژن هایش مورد دست ورزی قرار گرفته باکتری اشریشیا کلای است نو قورباغه ی افریقایی .

4 – اثبات کنید که یکی از محصولات مهندسی ژنتیک می تواند mRNA باشد .

5 – با توجه به فرایند رونویسی توضیح دهید چرا باید در عمل غربال کردن در مهندسی ژنتیک حتماً باید آنزیم RNA پلی م از حضور داشته باشد .

6 – بر روی پلازمید Ti وجود ژن مقاومت به آنتی بیوتیک ضروری نمی باشد این موضوع را تفسیر کنید .

7 – توضیح دهید چرا در مهندسی ژنتیک می توان داروی انسولین را تولید کرد ولی داروی تتراسایکلین را نمی توان تولید کرد ؟

8 – چرا از ویروس هر پس تناسلی به عنوان وکتور استفاده نمی شود ؟

فصل سوم : 3

1 – بررسی کنید اگر در سرآغاز زندگی یکی از گازهای تشکیل شده در حباب های اقیانوسی ( گازهای خارج شدن از آتش فشان های زیر اقیانوسی ) اکسیژن باشد ، آیا این گاز مشکلی در تشکیل الگوی حباب ایجاد خواهد کرد ؟

2 – کاتلاز ( نام ، هر آنزیم پروتئینی دیگر را نیز می توان نوشت ) آنزیمی پروتئینی است آیا امکان تشکیل آن در مرحله ی چهارم الگوی حباب وجود دارد ؟ توضیح دهید .

3 – اگر احتمال تشکیل شرایطی شبیه آزمایش میلر برای شما پیش بیاید پیش بینی کنید احتمال تشکیل ATP و فنیل آلانین را .

4 – این مطلب را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید . کواسروات ها از نظر ترکیب شیمیایی می توانند مشابه غشای سلول باشند .

5 - توضیح دهید نخستین سلول های فتوستنز کننده عمل به دام انداختن نور را در کدام ساختار خود انجام می داده اند ؟ هوازی برده اند یا بی هوازی ؟

فصل چهارم : 4

1 – دلیلی بیاورید که نشان دهد تا به حال فریضه ی پیدایش خزندگان از تغییرات تدریجی دوزیستان اثبات نشده است .

2 – از مقایسه ی ساختمان قلب و رگ مهره داران چه نتیجه ای به دست می آید ؟

3 – آیا این مطلب از مطالعات دیویدلاک به دست می آید ؟ « مطالعات دیویدلاک بر روی منقار مهره ها توانست فرضیه ی داروین را تأیید کند .

4 – بررسی کنید آیا در ناحیه ی برمینگهام علت افزایش پروانه های تیره بیستون بتولاریا به علّت افزایش تولید مقدار ملانین است ؟

5 – علت افزایش رویاه های سفید در زمستان در قطب را بیان کنید .

6 – داروین بر چه اساس نظریه لامارک وراثتی بودن صفات اکتسابی را پذیرفت ؟

فصل پنجم : 5

1 – چرا نمی توانیم بگوییم که جهش عامل اصلی تغییر گونه هاست ؟

2 – درستی یا نادرستی جمله ی زیر را بررسی کنید .

آمیزش ناهمسان پسندانه مانع انجام خود لقاحی در گیاه شبرر می شود .

3 – توضیح دهید آیا احتمال حذف ال در پی رانش ژن امکان پذیر است ؟

4 – کدام دو نوع انتخاب طبیعی از نظر اثری که بر روی فراوانی افراد خالص و ناخالص در جعمیت می گذارد کاملاً عکس یکدیگرند ؟

5 – انتخاب وابسته به فراوانی در گروهی از افراد جمعیت در اثر انتخاب طبیعی به طور کامل حذف می شود . درستی  یا نادرستی این مطلب را بررسی کنید .

فصل ششم : 6

1 – آیا ارتباط بین جفت گیری شیرنرو ماده نوعی تکامل همراه محسوب می شود ؟

2 – چرا می گوییم ارتباط میان ریشه ی گیاه سویا و باکتری ها از نوع هم یاری است نه انگلی ؟

3 – رابطه بین فعّال بودن عوامل محدود کننده ی جمعیت ها و الگوی نمایی رشد را بررسی کنید .

4 – آیا می توان گفت در آزمایش های کانل در ارتباط با دو گونه ی گشتی چسب ( 1 و 2 ) وجود گونه ی 1 دسترسی به منابع زیستی را برای گونه ی 2 محدود می کند ؟

5 – آیا این نمودار می توان تأیید ی بر یافته های تیلمن با شده توضیح دهید .

                                                                                                               مقاومت در برابر خشکی

                                                                                                       

                                                              نیتروژن جذب شده از زمین

فصل هفتم : 7

1 – با دلیلی اثبات کنید آواز پرندگانی که از بدو تولد ناشنوا می شوند با قرار گرفتن در اتاقک عایق به صدا به مراتب ساده تر و غیر معمول تر از سایر پرندگان است ؟

2 – نوع رفتار پرنده ی شکارچی در رابطه با شکار با عدم شکار پروانه های مقله را بررسی کنید .

3 – دانش آموزی بارها به علّت درس نخواندن مورد بقیه واقع شده است و دیگر تنبیه بر او کارساز نیست با دلیلی بیان کنید کدام شکل در یادگیری او رخ داده است ؟

4 – نمودار را رسم کنید و سپس آن را تفسیر کنید .

 


                                                                                                           میزان         

                                                                                                           رقابت

                                                                       میزان انشعابات شاخ درگوزن

5 – توضیح دهید حرکت ماهی در آکواریوم به طرف پرورش دهنده ی آن ها با کدام الگوی رفتار مطابقت دارد .

6 – دو گروه الف و ب از غازهای یک ماهه را در نظر بگیرید . اگر تعدادی از آن ها را ( الف و ب ) در یک اطاق قرار دهیم و بعد از سه روز از اطاق خارج کنیم . در هنگام خروج نمازهای از اطاق چه انتظاری برای رفتار آن ها می رود ؟

فصل هشتم : 8

1 – می دانیم در گیاهان CAY نیز اولین ترکیب ساخته شده 4 کربنه است پس چرا آن ها ار C4 نمی نامیم ؟

2 – منظور از این جمله چیست ؟ ( نقطه ی اشباع فتوسنتز با دخالت محسوس ترین عامل اثر گذار محیطی بر میزان فتوستنز )

3 – بررسی کنید در فرایند فتوسنتز خاستگاه با اکسیژن ، هیدروژن و کربن موجود در گلولز از کدام مواد است ؟

4 – در نمودار رسم شده در خط افقی چه عاملی را باید نوشت ؟ نام این فرایند چیست ؟ آن را تجزیه و تحلیل کنید .

                                                                                                   شدت فتوستنز  

                                                                                                                                    

5 – با دلیل اثبات کنید که در ساکار و میسزسرویز یه وکلستریدیوم بوتونیم و و انسان بدون تولید آب نیز NADH به NAD+  تبدیل می شود .

فصل نهم : 9

1 – ثابت کنید در باکتریوفاژ به طور همزمان نم یتوان نوکلئوتید یوراسیل دار و تیمین دار را به طور هم زمان مشاهده کرد ؟

2 – ویروس انفلونزا برای ورود به سلول انسان از چه نوع فرایندی استفاده می کند و خارجی ترین بخش آن در کجاب ساخته می شود ؟

3 – چرا می توانیم دو باکتری استرپتوکوکوس پیوجنز و کورنیه باکترم دیفتریا را با یک نوع آنتی بیوتیک از بین برد ؟

4 – تفاوت پروتئین تاژک در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها از نظر عملکرد ( نحوه ی عمل ) بررسی کنید .

5 – چرا گاهی اوقات بیماری بوتولیسم باعث مرگ شخص می شود ؟

6 – پروتئین های ریبوزومی ساکارومسیز سرویزیه با کدام نوع از باکتری ها مشابه است ؟ دلیلی بیاورید .

7 – درستی یا نادرستی جمله ی زیر را تفسیر کند .

عامل مولد جنون گاوی واجد ژنوم است .

فصل دهم : 10  

1 – چرا با آن که کاهوی دریایی فتوسنتز انجام می دهد گیاه نیست ؟

2 – اگر اسپیروژیری بخواهد زیاد شود سلول زگوت حاصل از هم جوشی چند متیوز و چند میتوز انجام می دهد ؟

3 – داشتن یا نداشتن هر یک از موارد زیر را در پروتوزوئر بیان کنید .

تولید مثل جنسی – توانایی فتوسنتز – اجزای حرکتی – لکّه چشمی

4 – احتمال وجود نوترکیبی در کدام گروه از آغازیان را بیش تر پیش بینی می کنید ؟ چرا ؟

5 – آیا وجود فرایندهای فتوستنز و تنفس سلولی در کلپ امکان دارد ؟ چرا ؟

فصل یازدهم :  11

1 – چرا آمانیتاموسکار یا راد فرمانروی گیاهان نام گذاری نمی کنند ؟

2 – در ارتباط با پیشرفت سریع کاندیدا البیکنز در دهان یک نوازد دلیلی ذکر کنید .

3 – از نظر کتین ، برگ متحرک و قارچ فنجانی را مقایسه کند . ( یا با توجّه به ماده ی کیتین ) ( برگ متحرک و قارچ فنجانی را مقایسه کنید . )

4 – در رأس هر نجینه ی قارچی که از آن سیتریک اسید تهیه می شود چند نوع هاگ وجود دارد ؟

5 – چرا هاگ های قارچ آسپرژیلوس از نظر ژنوتیتی مشابه هستند ؟

6- مزیت تولید مثل جنسی بر تولید مثل غیر جنسی در قارچ ها چیست ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

پاسخ سوالات مفهومی درس زیست شناسی سال چهارم

فصل اوّل :  1  

1 – جهش یافته ی نوروسپو را کراسار در محیط یتامین را قرار می دهیم . متوجه می شویم که رشد نمی کنند زیرا برای رشد به ماده ی آلی آرژینین نیاز دارند . یا برای نتی شدن محیط حداقل باید آمینواسیدآرژینین را به افزود .

2 – هر کدام از هاک های جهش یافته ی نور روسپدراکراسا برای غنی شدن محیط حداقل نیاز ه آمینواسیدآرژنین دارند و اگر ریبو فلاوین را برای غنی سازی محیط حداقل اضافه کنیم هیچ هاگی رشد نخواهد کرد .

3 – اگر RNA پلی مر از II از رمز TAC رونویسی نکند ، کدون AYG که آغاز هر رشته ی پلی پیتیدی می باشد ساخته نمی شود پس هیچ رشته پلی پیتیدی و پروتئینی ( مورد نیاز تریکورنیا ) ساخته نمی شود احتمالاً تریکردنیا از بین می رود .

4 – TGA . زیرا محصول رونویسی RNA پلی مر از  III ،  tRNA ای با آنی کدون ACU که لازمه ی آن کدون UGA است که برای کدون های پایان آنتی کدون وجود ندارد . پس یوکار یوتی مثل قورباغه افریقایی IRWA با آنتی کدون ACU ندارد .

5 – محصول این RNA پلی مر از tRNA ای با آنتی کدون UAC که آنتی کدون ، کدون آغاز است می باشد و اگر این tRNA در هر جا نداری مرتباً این گیاه ساخته نشود متیونین برای شروع پروتئین سازی رمز نمی شود و در نهایت ساخت هیچ پروتئین یا رشته پلی پیتید صورت نمی گیرد .

6 – B . زیرا این بیماری اتو زومی مغلوب است پس فقدان آنزیم ناشی از نقص ژن سازنده می باشد .

فصل دوم : 2

1 – مادر . زیرا این الل بر روی کروموزوم x بوده و برای پسر (xy ) نیمی از کروموزوموها از مادر و نیمی دیگر از پدر ، باید الل از مادر منتقل شود .

2 – زیرا در هر باکتری کروموزوم اصلی یک نوع است که در اثر همانند سازی ( از نوع دو نیم شدن ) زیاد می شود . حال اگر باکتری پلازمیدرا می باشد . همانند سازی پلازمید وابسته به همانند سازی کروموزم اصلی نیست . شاید بدون آن که باکتری همانند سازی انجام دهد ، پلازمید شروع به همانند سازی کند می توان گفت حداقل 2 تا مولکول DNA وجود دارد اما حداکثر غلط می شود زیرا شاید پندین مولکول DNA باشد یکی کروموزم اصلی بقیه مربوط به کروموزوم زیاد شده ی پلازمید .

3 – به جانداری می گوییم است ورزی شده که ژنی به ژنهای آن اضافه شود یعنی علاوه بر DNA خود ، DNA  بیگانه نیز به آن وارد شود اوّلیه جانداری که ژن هایش مورد دست ورزی شدن قرار گرفت باکتری اشریشیا کلای نام داشت .

4 – یکی از مهم ترین اهداف مهندسی ژنتیک ژن و یا فراورده های آن به مقدار انبوه است . یکی از فراورده های ژن بعد از رونویسی می تواند mRNA بار شد .

5 – در مرحله ی غربال کردن با اضافه نمودن یک آنتی بیوتیک خاص به محیط کشت باکتری ها ، ژن مقاومت نسبت به همان آنتی بیوتیک که در DNA  نو ترکیب است بیان می شود و برای آن ژن نیاز به عمل رونویسی و فعالیت خاص آن که RNA پلی مر از است می باشد .

6 – در روش های مهندسی ژنتیک به منظور کاربردهای گیاهی ، پلازمیو ، Ti به عنوان وکتور مورد استفاده قرار می گیرد و چون در بهره گیری از آن نیاز به مرحله ی غربال کردن نداریم پس وجود ژن مقاومت به آنتی بیوتیک ضروری نیست .

7 – انسولین پروتئینی است که برای رقیق کردن خون در رگ ها کاربد دارد امّا تتراب یکلیس آنتی بیوتیکی است که .

8 – برای استفاده از ویروس ها ( باکتروفاژ) به عنوان وکتور باید از ویروس غیر بیماری زا استفاده کرد . ویروس هروس تناسلی یک ویروس بیماری زا است .

 

فصل سوم : 3

1 – بله . زیرا گاز اکسیژن تمایل زیادی به جذب الکترون های پر انرژی دارد . وقتی این گاز در حباب باشد امکان دارد مانع واکنش های شیمیایی درون حباب باشد یا از سرعت واکنش ها کم می کند .

2 – بله . زیرا در مرحله چهارم مواد آلی ساده از اشعه ی فرابنفش و رعد برق انرژی برای واکنش های خود را گرفته و ترکیبات پیجیده ی آلی ساخته می شود سپس امکان تشکیل کاتالاز وجود دارد .

3 – در لویه ی آزمایش میلرنوکلئوتیدها تشکیل نشد پس ATP که نوعی نوکلئوتید است امکان تشکیل شدن ندارد ، اما در آن آمینو اسید ها تشکیل شد فنیل آلانی که نوعی آمینو اسید است k مکان دارد تشکیل شود .

4 – کواسروات ها ملکول های یپیدی آب گریز به شکل کروی می باشند و از راه جوانه زدن تکثیر شده می توانند آمینو اسید و قند را در بر بگیرد . از طرفی این خصوصیات بسیار شبیه خصوصیات غشای سلول می باشد .

5 – سیا نو باکتری ها چون فاقد کلروپلاست می باشند از طریق غشای پلاسمایی خود فتوسنتز انجام می دهند . چون گاز اکسیژن وجود نداشته است پس بی هوازی بوده اند .

فصل چهارم : 4

1 – زیرا فسیل حد واسط برای اثبات تغییرات تدریجی خزندگان از دوزیستان تا به حال کشف نشده است.

2 – که مهره داران از یک بنایی مشترک پدید آمده اند یا تعلق به اجداد مشترک دارند .

3 – خیر . زیرا در مناطق پر رطوبت غذا فراوان است و اندازه نوک مهره ها اثری در فراوانی پرندگان ندارد و شواهد خوبی برای تأیید فریضه ی داروین به دست نیاورد .

4 – فراوانی پروانه های تیره بیستون بتولار یا در ناحیه ی بر مینگهام به علّت استتار یا تنه درختان است . و اثر انتخاب طبیعی است .

5 – کاهش رنگیزه ها در بدن باهای تیره علت افزایش آن هاست . و تلف شدن روبادهای غیر سفید به علت گرسنگی یا عدم استتار نیست .

6 – زیرا از منشأ ( خاستگاه ) گوناگونی افراد و نیز چگونگی انتقال صفات بین نسل ها اطّلاعی نداشت .

فصل پنجم : 5

1 – زیرا روند اثر جهش بسیار کند است و باید در جمعیت هایی با تعداد زیاد بروز کند .

2 – درست است زیرا گیاه شبدر یک ژن پند اللی دارد که اللی که دانه ی گروه حمل می کند اگر شبیه یکی از الل های کلاله ی مادگی باشد اصلاً اخیرش صورت نمی گیرد بنابراین برای افزایش افراد ناخالص خود القای صورت نمی گیرد .

3 – بله ، این احتمال وجود دارد . زیرا رانش ژن نتایج یکسانی به بار نمی آورد از طرفی امکان دارد بعضی از الل ها حذف شود .

4 – انتخاب گسنده از محیط ناهمگن فراوانی افراد ناخالص و قتوتیپ های آستانه ای را افزایش داده و انتخاب پایدار در محیط پایدار فراوانی فنوتیپ حد واسط یعنی خالص را افزایش می دهد .

5 – نادرست است . زیرا شایستگی یک فتوتیپ به فراونی آن در جمعیت بستگی دارد و با افزایش یکی ، کاهش دیگری به چشم می خورد و حذف شدن وجود ندارد این صفات تنوع را حفظ می کند چون متوازن کننده است .

فصل ششم : 6

1 – خیر ، تکامل همراه بین گونه های یک اکو سیستم است که تغییراتی انجام می دهند در صورتی که مشیرها نرو ماده یک گونه می باشند چند گونه .

2 – زیرا هر دو جاندار سود می رسانند از طرفی ریشه ی سویا تامین کننده مواد آلی و باکتری تأمین کننده مواد معدنی اولی فتوسنتز کننده و دومی هتروتروف است و هیچ کدام به یک دیگر ضرر نمی رسانند که انگلی باشد .

3 – در الگوی نمایی رشد رقابت وجود نداشته و منابع غذایی نامحدود است پس عوامل وابسته به تراکم که منجر به محدودیت در جمعیت هاست اثر ندارد .

4 – خیر ، زیرا کنام واقعی و بنیاید گونه ی 2 پایین مخره است و گونه ی 1 در کنار گونه ی 2 برای کاهش رقابت قسمت های فوقانی را انتخاب می کند و در عدم حضور گونه 2 می تواند به پایین مخره نیز بیاید .

5 – بله ، زیرا نیتروژن جذب شده از زمین با مقاومت در برابر خشکی ارتباط مستقیم دارد یعنی میزان نیتروژن جذب شده بیش تر فتوستنز و تنوع بیش تر پس پایداری اکو سیستم بیش تر است یعنی مقاومت در برابر خشکی بیش تر می شود .

فصل هفتم : 7  

1 – پرندگان آوازی را می خوانند که اطّلاعات ژنی آن آواز را داشته باشند و با گوش دادن به آواز پرندگان بالغ و هم چنین آواز خورد الگوی ا.لیه آواز خویش تغییر داده و آن را شکل می دهند . پس این پرندگان آوازی ساده تر می خوانند .

2 – شرطی شدن فعال است زیرا پرنده ای که پروانه ی سمی را بخورد سعی می کند تجربه ی خود را تکرار نکند پون دوباره منتهی به تنبیه می شود .

3 – عادی شدن . زیرا او یاد گرفته است که عامل محیطی بر او اثر ندارد . با آن که انسان در گروه نخستی هاست اما این اشکال در او به وجود می آید .

4 – هرگاه در جانداران خصوصیات چشگیر در نرها وجود داشته باشد رقابت و نزاع را کم می کند و انشعاب شاخ در گوزن ها جز صفات چشگیر است که با رقابت نسبت عکس دارد .

                                                                                                         میزان رقابت

                                     میزان انشعابات شاخ در گوزن                                                          

5 – شرطی شدن کلاسی چون ماهی یاد گرفته با حرکت به سمت پروش دهنده غذا دریافت می کند . ( محرک شرطی و غیر شرطی )

6 – همان رفتاری که در گذشته و در دوره حساس ، نقش پذیری یاد گرفته اند را بعد از خروج از اتاق تکرار می کنند .

فصل هشتم : 8

1 – زیرا در گیاهان CAY ، غلاف آوندی و دو سیستم آنزیمی 1 و 2 وجود ندارد و فقط سلول های میانبرگ به یک صورت و در تماس با هوا می باشند .

2 – یعنی استفاده از حداکثر ظرفیت رنگیره ها در جذب نور .

3 – اکسیژن از کربن دی اکسید وارد گلولز می شود و اکسیژن موجود در جو آزاد می شود . هیدورژن و کربن از به ترتیب آّب و CO2 است زیرا تنها ماده ی هیدورژن دار ، آّ است و تنها ماده ی کربن دار ، کربن دی اکسید است .

4 – اکسیژن – تنفس نوری – هر چه قدر میزان اکسیژن بیش تر باشد تنفس نوری صورت می گیرد زیرا روبیشکو اتصال اکسیژن را با ماده ی پنج کربنی افزایش می دهد پس شدت فتوسنتز کاهش می باید .

5 – در این گروه از جانداران چون فرایند تخمیر صورت می گیرد پس بدون نیاز به تولید آب ( در زنجیره ی انتقال الکترون و در ماتریکس میتوکندری ) NAD+ مجدداً از NADH بازسازی می شود .

فصل نهم : 9

1 – باکتروفاژ ، ویروسیاست که DNA دارد . ویروس ها یا DNA یا RNA دارند و به طور هم زمان هر دو را ندارد . پس فقط در این ویروس ( باکتروفاژ ) فقط نوکلئوتید تیمین دارد وجود دارد .

2 – آندوستیوز . چون سلول انسان جانوری است . هنگام غشاسازی شبکه آندوپلاسمی در سیتو پلاسم مواد لازم برای پوشش انفلونزا ( پروتئین ، لبپید ، گلیکوپروتئین ) را می سازد .

3 – زیرا هر دو gf  است و با توجه به رنگ آمیزی گرم که روی دیواره باکتری ها اثر دارد . می توان از یک آنتی بیوتیک استفاده کرد .

4 – تاژک یوکار ها از اتصال ریز لوله ها است با حرکت تازیانه ای حرکت را ایجاد می کند اما تاژک پروکاریوتی فاقد ساختار ریز لوله چه ای بوده و یک تار ساده پروتئینی است و حرکات چرخشی دارد .

5 – زیرا سم کلستریدیوم بوتوبینم توسط اعصاب جذب شده ئ با مختل کردن مراکز عصبی و بعد از اختلالات دوبینی و تکلم و بلع ، اعصاب حرکتی ماهیچه تنفسی از کار افتاده و شخصی می میرد .

6 – آرکی باکتری ها زیرا قارچ ها و این گونه باکتری ها انیترون دارند .

7 – نادرست است . زیرا حل مولد جنون گاوی پریون و از پروتئین است نوکلئیک اسد ندارد .

فصل دهم : 10

1 – زیرا بافت تی نیر یافته ندارد و جنین یار و یان تشکیل نمی دهد . در ضمن ساختار تولید مثل پرسلولی به وجود نمی آورد .

2 – یک میوز انجام داده و بعد از میتوز های متعدد رشته های پلوئید زیاد می شود .

3 – تولید مثل جنسی دارد – توانایی فتوستنز ندارد – اجزای حرکتی دارد -  لکّه چشمی می تواند داشته باشد .

4 – مژ کرداران . زیرا هنگام تولید مثل جنسی هم یونمی انجام داده که مبادله ی هسته ها ( حاصل از میوز هسته ی کوچک ) پس از ترکیب زاده های نوتوکیک ایجاد می کند .

5 – بله . زیرا کلپ در خانواده جلیک قهوای است با داشتن کلروپلاست فتوسنتز با داشتن میتوکندری تنفس سلولی انجام می دهد .

فصل یازدهم : 11

1 – زیرا هتروتروف بوده ، جنس دیواره ی آن کیتین است . میتوز هسته ای دارد و ریشه ندارد .

2 – چون راه تولید مثل این مخمر تک سلولی جوانه زدن است ( در دهان نوزاد هنوز آنزیم های لازم ضد عفونی کننده کاملاً تکمیل نیست ) پس سریع در دهان نوزاد رشد می کند .

3 – برگ متحرک حشره است دیواره ندارد پوشش یا اسکلت خارجی آن از جنس کیتین است اما قارچ فنجانی دیواره ای از جنس کیتین دارد .

4 – چون این قارچ فقط تولید مثل غیر جنسی دارد . پس تنوع ژنی ندارد پس هاگ های این دئوترومیست ( حاصل تقسیم میتوز ) فقط یک نوع می باشند .

5 – زیرا قارچ آسپرژیلوس از خانواده ی دئوترومسیت هاست و مخصراً تولید مثل غیر جنسی از نوع میتوز دارد پس تنوع ژنی ندارد و همگی ژنوتیپ هاف بهند .

6 – در تولید مثل جنسی احتمال نوترکیبی و تنوع ژنتیکی بسیار فراوان است پس مقاومت در زندگی بیش تر و در شرایط نامناسب توان ماندگاری این جانداران نسبت به جاندارانی که فقط تولید مثل غیر جنسی دارند افزایشی می یابد .

 

 

 

[ یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1391 ] [ 17:47 ] [ گروه زیست شناسی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
امکانات وب
ایران رمان